Piatok, November 24, 2017
   
Text Size

Spravodajstvo

XLIV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní

 6

 

 

P O Z V Á N K A

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Podľa § 12,ods.1

 Z v o l á v a m

XLIV.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní,

ktoré sa bude konať

vo štvrtok 20. marca 2014 o 17.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Dolnom Srní.

Návrh programu:

$11.      Zahájenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice

$12.      Kontrola plnenia uznesení zo XLIII. zasadnutia OZ

$13.      Zmena rozpočtu obce na rok 2014

$14.      Žiadosť p.Maršálka o výstavbu rod.domu (par.č.5542)

$15.      Žiadosť p.Kravárika o výstavbu rod.domu (par.č.4612/3)

$16.      Rekonštrukcia v KD-WC – muži, ženy (rozpočet)

$17.      Jarné upratovanie v obci

$18.      Prednáška pre dospievajúcu mládež obce na tému „Delikvencia mládeže a jej následky“ (mjr.Maďara PZ Nové Mesto nad Váhom)

$19.      Rôzne, diskusia

$110.  Záver

                                                                                 

                                  

                                                                                  Ing. Miroslav Skovajsa

                                                                                          starosta obce

 

 

Výsledky hlasovania voličov v našej obci v prvom kole

volby prezidenta SR 2014 

Výsledky hlasovania voličov v našej obci v prvom kole

 

Počet oprávnených voličov zapísaných do  zoznamu oprávnených voličov 788
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 390
Počet odovzdaných obálok 390
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kanditátov 390
 
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre  kanditátov
 
1 Gyula Bárdos (SMK) 0
2 Jozef Behýl 4
3 Ján Čarnogurský 3
4 Robert Fico (Smer) 142
5 Viliam Fischer 0
6 Pavol Hrušovský (KDH, SDKÚ, Most­-Híd) 4
7 Ján Jurišta (KSS) 2
8 Andrej Kiska 92
9 Milan Kňažko 51
10 Stanislav Martinčko (KOS) 0
11 Milan Melník 1
12 Helena Mezenská 14
13 Radoslav Procházka 76
14 Jozef Šimko (SMS) 1
Účasť voličov v Dolnom Srní : 49,49%

   

XLIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní

 6 thumb

 

 

STAROSTA OBCE  DOLNÉ  SRNIE

č.j.: 238/2014                                                                                    V Dolnom Srní dňa:25.02.2014

Vybavuje: Behulová

                                                              P O Z V Á N K A

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Podľa § 12,ods.1

                                                             Z v o l á v a m

XLIII.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní,

ktoré sa bude konať

vo štvrtok 27. februára 2014 o 17.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Dolnom Srní.

Návrh programu: 

            1.  Zahájenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice

            2.  Kontrola plnenia uznesení z XLI. zasadnutia OZ

            3.  Kogeneračná jednotka 0,98 MW s akvakultúrnym hospodárstvom (Ing.Korček)

            4.  Žiadosť obce Dolné Srnie o vstup do kopaničiarskeho regiónu

            5.  Úprava pravého brehu Klanečnice v úseku medzi parcelami 5159/2 a 5136/1

            6.  Žiadosť pani Švachovej o výmenu pozemkov

            7.  Žiadosť pani Tinkovej a pána Muchu o dočasné užívanie časti parcely 290/1

            8.  Kúpna zmluva „Pozemok pod Domom smútku“

            9.  Rôzne, diskusia

          10.  Záver

               

                                                                                 

                                  

                                                                                  Ing. Miroslav Skovajsa

                                                                                          starosta obce

             

                                                                                                 

 

 

   

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

 

STAROSTA OBCE  DOLNÉ  SRNIE

č.j.: 84/2014                                                                                                                                                                                                                      V Dolnom Srní dňa:16.01.2014

Vybavuje: Behulová

                                                                                                       P O Z V Á N K A

                                                           Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

                                                           Podľa § 12,ods.1

                                                                                                          Z v o l á v a m

XLII.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní,

ktoré sa bude konať

vo štvrtok 23. januára 2014 o 17.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Dolnom Srní.

Návrh programu: 

            1.  Zahájenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice

            2.  Kontrola plnenia uznesení z XLI. zasadnutia OZ

            3.  VZN č.1/2014 o poskytovaní transferov z rozpočtu obce z vlastných príjmov

            4.  Zmeny v rozpočte 2014

            5.  Verejné  súťaže – okná MŠ, studňa ŠK

            6.  Vyhodnotenie žiadostí o nenávratný príspevok – úprava školskej záhrady Ekopolis

                 15.1.2014

            7.  Požiarna zbrojnica, DHZ

            8.  Inventúry 2013

            9.  Výzva Operačný program ŽP - odpadové hospodárstvo

          10.  Dohotovenie KD – dažďové žľaby (p.F.Hradil)

          11.  Rôzne, diskusia

          12.  Záver

               

                                                                                 

                                  

                                                                                                                                                    Ing. Miroslav Skovajsa

                                                                                                                                                             starosta obce

             

                                                                                                

J.Dvorský, Ing. J. Hamaj, M.Hargaš, R. Hejbal, A. Jurišová, Mgr. M. Šimovcová, J.Žákovič, Ing. K. Kráľová 

 

 

 

   

Novoročný príhovor starostu obce

 

 

Vážení spoluobčania!

            Spoločne sme prekročili prah Nového roku 2014. Ďakujem Vám všetkým za podporu v uplynulom roku 2013. Zvlášť chcem poďakovať tým našim občanom, ktorí dobrovoľne svojou prácou pomohli obci či pri oprave budovy školy, kultúrneho domu, alebo pri ostatných prácach v prospech našej dediny. Ďakujem najmä členkám Jednoty dôchodcov za všetky aktivity v prospech seniorov, ale aj pre všetkých občanov našej obce. Moje poďakovanie patrí aj členom športového klubu a to nielen za postup futbalového oddielu do vyššej súťaže, ale i za prácu, ktorú odvádzajú pri úprave a dostavbe športového areálu.

            Na prahu Nového roku mnohí z nás vyslovujú rôzne osobné predsavzatia a želania. Prajem Vám, aby ste mali po celý rok toľko energie a síl, že všetky priania dokážete splniť. V roku 2014 čaká i našu obec veľa úloh. Na budove školy vymeniť okná, v kultúrnom dome pokračovať aspoň v tej najnutnejšej údržbe, postupne dobudovať športový areál a podľa finančných možností pokračovať v zveľaďovaní našej obce. Úlohy, ktoré nás čakajú sú o to náročnejšie, že ekonomika Slovenska ešte stále trpí následkami krízy z predchádzajúcich rokov. Dôležité pre splnenie uvedených úloh bude, ako my všetci dokážeme priložiť ruku k spoločnej práci. Som presvedčený, že každý z nás si želá bývať v peknom prostredí. Verím, že s podporou nás všetkých sa nám toto želanie podarí splniť.

            Milí spoluobčania,

 prajem Vám šťastlivý rok 2014. Veľa energie, síl, entuziazmu a pracovné úspechy sa určite dostavia. Spoločne vytvárajme pohodu v rodinách, v susedských vzťahoch a medzi všetkými obyvateľmi našej obce. K tomu všetkému Vám želám pevné zdravie.

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                       Ing. Miroslav Skovajsa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        starosta obce