Piatok, November 24, 2017
   
Text Size

Spravodajstvo

 

6 thumb thumb

 

P O Z V Á N K A

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Podľa § 12,ods.1

 Z v o l á v a m

51. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní,

ktoré sa bude konať

vo štvrtok 13.novembra 2014 o 16.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Dolnom Srní.

Návrh programu:

1.      Zahájenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice

2.      Kontrola plnenia uznesení z 49.zasadnutia OZ

3.      Schválenie rozpočtu na rok 2015

4.      Ukončenie mandátu súčasného starostu a obecného zastupiteľstva

5.      Rôzne, diskusia

6.      Záver

                                                                                 

                                  

                                                                                  Ing. Miroslav Skovajsa

                                                                                          starosta obce

 

 

 

47. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní

 

P O Z V Á N K A

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Podľa § 12,ods.1

 

Z v o l á v a m

50. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní,

ktoré sa bude konať

vo štvrtok 30. októbra 2014 o 16.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Dolnom Srní.

 

       Návrh programu:

 

1.      Zahájenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice

2.      Kontrola plnenia uznesení z 49.zasadnutia OZ

3.      Súčasná situácia v spore medzi TVK – TVS o dodávke pitnej vody

4.      Informácia o ukončení investičnej akcie „Studňa na ihrisku ŠK“

5.      Prvý návrh rozpočtu na rok 2014

6.      Pomoc občanov pri príprave pozemku na výstavbu 12 bytového nájomného domu

7.      Ukončenie mandátu súčasného starostu a obecného zastupiteľstva

8.      Rôzne, diskusia

9.      záver

                                                                                 

                                  

                                                                                  Ing. Miroslav Skovajsa

                                                                                          starosta obce

 

 

   
   

 

47. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní

P O Z V Á N K A

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Podľa § 12,ods.1

 Z v o l á v a m

48. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní,

ktoré sa bude konať

v stredu 27. augusta 2014 o 16.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Dolnom Srní.

Návrh programu:

1.      Zahájenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice

2.      Kontrola plnenia uznesení z 47. zasadnutia OZ

3.      Úprava rozpočtu 2014

4.      Príprava rozpočtu na rok 2015, Investičné akcie

5.      Bytový dom s kapacitou 12 bytov - prezentácia

6.      Zberný dvor pre TKO

7.      Informácia o prácach na:

a)      oprave MŠ

b)      oprave KD

c)      oprave chodníka pri Bošáckej ceste

d)     studňa na futbalovom ihrisku

8.      Návrh na založenie Miestnej akčnej skupiny „Trenčiansko – Novomestská“

9.      Komunálne voľby 2014 do orgánov samosprávy obcí

10.  Rôzne, diskusia

11.  Záver

                                                                                 

                                  

                                                                                                                                           Ing. Miroslav Skovajsa

                                                                                                                                                     starosta obce

   

 

Image15626

 

Podávanie kandidátskych listín

 

Politická strana, politické hnutie a koalícia strán a politických hnutí  doručí kandidátsku listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie (OÚ) najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. 21. septembra 2014.

         pre voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva    

     pre voľby starostu obce

Nezávislý kandidát doručí kandidátsku listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie  (OÚ) najneskôr 55 dní predo dňom volieb,

t.j. 21. septembra 2014. Ku kandidátskej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátskej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.

  • pre voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva
  •             pre voľby starostu obce

 

Minimálny počet podpisov:

počet obyvateľov obce                                                               počet podpisov voličov na petícii

501 – 2 000                                                                                                       100

Ku kandidátskej  listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného zákona (§13 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) – získanie aspoň stredného vzdelania (§16 ods.4 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú

° výučný list,

° vysvedčenie o záverečnej skúške,

° záverečné vysvedčenie,

° vysvedčenie o maturitnej skúške.

Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu o získaní vyššieho vzdelania.

 

 

Súbory na stiahnutie :

Kandidátna listina pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva word

Kandidátska listina pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva - nezávislého kandidáta word

Kandidátna listina pre voľby starostu - politické strany word

Kandidátna listina pre voľby starostu obce - nezávislého kandidáta word

 

Počet občanov obce Dolné Srnie ku dňu 21.08.2014

Počet občanov : 974

Počet oprávnených voličov : 788