Piatok, November 24, 2017
   
Text Size

Spravodajstvo

 

Lyžiarský zájazd

 

 

 Komisia pre šport, školstvo a kultúru v spolupráci s obcou Dolné Srnie.

Organizuje lyžiarský zájazd a turistiku do ski park Kubínska Hoľa.

Ďalšie info na plagáte

   

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní

6 thumb thumb

 

                                                                                                      P O Z V Á N K A

                                               Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

                                                     Podľa § 12,ods.1

                                                                                                         Z v o l á v a m

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní,

ktoré sa bude konať

vo štvrtok 26. februára 2015 o 17.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Dolnom Srní.

Návrh programu:

1.      Zahájenie, voľba overovateľov, schválenie programu

2.      Kontrola plnenia uznesení z 3.zasadnutia OZ

3.      Zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie 2/2015 - navýšenie

4.      Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu MŠ v roku 2015 – rozsah rekonštrukcie

5.      Oslavy MDŽ v obci

6.      Program rozvoja vidieka, výber podporovaných oblastí pre rok 2015

a)      rekonštrukcia chodníka

b)      autobusové zástavky

c)      rekonštrukcia domu smútku a oplotenie pohrebiska

d)     rekonštrukcia KD

určenie zodpovedných garantov za jednotlivé oblasti

7.      Kultúrne akcie 2015

8.      Rôzne, diskusia

9.      Záver

 

   

Referendum

 

Image15626

 

 

REFERENDUM dňa 7.2.2015

 

Výsledok hlasovania v okrsku Dolné Srnie

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu hlasovania     787

                                                                                                                                 11,69 %

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky                         92

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov                                                                  92

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov                                                  92

Otázka                Počet hlasov „Áno“                        Počet hlasov „Nie“

1                                             89                                           3

 

2                                             89                                           3

 

3                                             87                                           4

 

   

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní

 

6 thumb

 

 

                                                              P O Z V Á N K A

Podľa zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Podľa § 12,ods.1

                                                                                                           Z v o l á v a m

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní,

ktoré sa bude konať

vo štvrtok 29. januára 2015 o 17.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Dolnom Srní.

Návrh programu:

1.      Zahájenie, voľba overovateľov, schválenie programu

2.      Kontrola plnenia uznesení z 2.zasadnutia OZ

3.      Výmena pozemkov obec  - pani V.Švachová

4.      Informácia o výsledku finančného hospodárenia obce v roku 2014

5.      Komunálne a stavebné odpady za rok 2014. Zmluva o poskytovaní služieb,

obec – Technické služby Stará Turá

6.      Rekonštrukcia v kultúrnom dome - kuchyňa

7.      Odstránenie závad z kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Materskej škole

8.      Rôzne, diskusia

9.      Záver

 

                                                                                              Ing. Miroslav Skovajsa

                                                                                                   starosta obce