Piatok, November 24, 2017
   
Text Size

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k)

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len

„zák. č. 369/1990 Zb.“) v y d á v a pre územie (kat. územie) obce Dolné Srnie tento

 

ŠTATÚT OBCE DOLNÉ SRNIE

ČASŤ PRVÁ

OBEC.

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Štatút obce Dolné Srnie spravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi

postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia obce

a nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších

orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich činnosti, symboly obce,

postup pri udeľovaní čestného občianstva, cien obce a odmien; ako i vzťahy obce k ostatným

subjektom verejnej správy.

(2) Štatút obce Dolné Srnie je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

Postavenie obce

(1) Obec Dolné Srnie je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej

republiky združujúcim osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.

Územie obce Dolné Srnie je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie .

Zmeny územia obce Dolné Srnie možno vykonať len v súlade s ust. § 2 ods. 3 až 4 a ust. § 2a zákona

č. 369/1990 Zb.

(2) Obec Dolné Srnie je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne

hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Obec Dolné Srnie hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou

právnou úpravou.

Obec Dolné Srnie môže nakladať aj s majetkom fyzických a právnických osôb, pokiaľ je na takéto

nakladanie zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.

Úplné znenie dokumentu