Pondelok, Október 23, 2017
   
Text Size

 Späť

KOMISIE  pri OZ Dolné Srnie
Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje Obecné zastupiteľstvo.  Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne.

  

Komisia pre šport, školstvo a kultúru : predseda - PhDr. Jana Chovancová
členovia : Ing. Zuzana Záhorová, Zuzana Adamová, Róbert Školík,

 Ing. Jakub Malíček

 Poslanie komisie

1.      Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce v oblasti šport, školstvo a kultúru.

2.      V oblasti športu  orientuje svoju činnosť na podporu športových klubov v obci.

3.      Doporučuje obecnému zastupiteľstvu opatrenia na zabezpečenie 100% kapacity materskej školy pre všetky deti s trvalým pobytom v obci.

4.      Zabezpečuje činnosť zboru pre občianske záležitosti pri občianskych obradoch.

5.      Organizačne zabezpečuje a dohliada na priebeh kultúrnych podujatí poriadaných obcou pre deti a mládež.

6.      Spolupracuje s „Jednotou dôchodcov“.

7.      Dohliada na vedenie kroniky obce, obecnej knižnice a pamätnú izbu obce.

 

 


 

Komisia pre bytovú politiku a verejný poriadok : predseda - Milan Hargaš
členovia :  Mgr. Ján Podhradský, Andrea Jurišová

 Poslanie komisie

1.      Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce v oblasti pre bytovú politiku a verejný poriadok.

2.      Kontroluje evidenciu žiadostí o pridelenie nájomných bytov, dáva odporučenie

na prideľovanie nájomných bytov.

3.      Spolurozhoduje o opatreniach voči neplatičom.

4.      Prijíma stanoviská k materiálom prerokúvaným v obecnom zastupiteľstve, ak súvisia s verejným poriadkom, prevenciou  negatívnych javov alebo ochranou majetku.

5.      Podieľa sa na tvorbe VZN v oblasti verejného poriadku, ochrany majetku, bezpečnosti na miestnych komunikáciách a vydáva k nim svoje stanoviská.

6.      Vyjadruje sa k sťažnostiam a podnetom, týkajúcich sa rušenia verejného poriadku.

7.      Navrhuje opatrenia za účelom znižovania trestnej činnosti a priestupkov na území obce.

8.      Vyhodnocuje úroveň ochrany osôb, zdravia a majetku z pohľadu povinností, ktoré obciam ukladá zákon a navrhuje opatrenia na nápravu zistených alebo oznámených nedostatkov.

9.      Navrhuje opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti v cestnej premávke.

 

 


 

Komisia pre financie a verejné obstarávanie : predseda - Ing. Juraj Hamaj
členovia : Emília Surovčíková, Ing. Petronela Gažová

 Poslanie komisie

1.      Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce v oblasti financií a verejného obstarávania.

2.      Podieľa  sa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu obce v rámci svojej pôsobnosti.

3.      Kontroluje plnenie rozpočtu a odporúča potrebné rozpočtové opatrenia.

4.      Predkladá stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu obce za jednotlivé roky.

5.      Dáva stanoviská k rozhodovaniu o prijatí úverov a pôžičiek.

6.      Aktívne sa podieľa na získavaní finančných prostriedkov pre obec v rámci oblasti svojej pôsobnosti.

7.      Posudzuje finančné rozhodnutia obecného zastupiteľstva (rozpočet, dane, výberové konania, verejné obstarávania).

8.      Posudzuje všetky zmluvy obce (najmä z pohľadu riadenia rizík, odzrkadlenia zmluvných záväzkov v účtovníctve, rozpočtového krytia).

9.      Kontroluje nakladanie s majetkom obce a vyjadruje sa k všetkým prevodom a presunom majetku obce a jeho odpredaju.

10.  Schvaľuje výšku dotácie a grantov iným komisiám na základe ich žiadosti a možnosti rozpočtu obce pre dané obdobie.

 

 


 

Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť : predseda - Mgr. Peter Kováč
členovia : Mgr. Mária Šimovcová, MUDr. Ľudmila Kuckova,

 Oľga Bánovská, Bc. Renáta Černá, MVDr. Zdenko Rehora

 Poslanie komisie

1.      Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce v oblasti pre zdravie a sociálnu starostlivosť.

2.      V spolupráci s obvodným lekárom pripravuje opatrenie na predchádzanie šíreniu infekčných ochorení.

3.      Navrhuje činnosti pre podporu zdravia detí a mládeže pohybovým režimom a zdravou výživou.

4.      V oblasti sociálnej starostlivosti spolupracuje pri uzatváraní zmlúv a aktivačných prácach najmä s občanmi obce bez trvalého pobytu (bezdomovci).

5.      V oblasti sociálnej pomoci doporučuje umiestnenie seniorov v domovoch sociálnej starostlivosti.

 

 


 

Komisia pre životné prostredie  : predseda - Ján Bušo

členovia : Martin Jůzl, Ing. Vladimír Králik, Ing. Zuzana Babíková,

 MVDr. Zdenko Rehora, Ing. Július Kráľ

 Poslanie komisie

1.      Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce v oblasti pre životné prostredie.

2.      Komisia zameriava svoju činnosť na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia:

-          voda

-          ovzdušie

-          príroda

3.      Kontroluje:

-          nakladanie s odpadmi

-          nakladanie s druhotnými surovinami

-          čistotu obce

4.      Predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy opatrení pre zlepšenie životného prostredia v obci. 

 


Komisia pre výstavbu a rozvoj obce : predseda - Filip Miklánek

členovia : Ing. Jozefína Košinárová, Ján Poláček ml., Vladimír Malíček st., Milan Kavický, pp. Ján Bušo

Poslanie komisie

1.      Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce v oblasti výstavby a rozvoja obce.

2.      Zameriava svoju činnosť na dodržiavanie stavebného zákona pri realizácii nových stavieb a rekonštrukcii starších.

3.      Spolupracuje a predkladá návrhy pre dopracovanie Územného plánu obce Dolné Srnie.

4.      Predkladá návrh na chránené pamiatky obce.

5.      Posudzuje výhľadové rozvojové projekty.