Pondelok, Október 23, 2017
   
Text Size

 poslanci

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je jedným zo samosprávnych orgánov obce, ktorý je u nás vymedzený priamo Ústavou SR. Rozhoduje o základných otázkach života obce, a to najmä:

 • určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 • schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny
 • schvaľuje územný plán obce
 • rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane
 • určuje náležitosti miestnej dane
 • vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce
 • uznáša sa na nariadeniach
 • schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci

ÚSTAVA SR, Štvrtá hlava, Prvý oddiel, čl. 69, ods. 2: „Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

 • Poslanci
 • Komisie
 • Zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Dochádzka poslancov