Streda, November 22, 2017
   
Text Size

 

 

Zmluva TOPSET pdf button

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pdf button

Výzva na predkladanie ponúk na poskytnutie služby " Dokumentácia pre územné rozhodnutie pre projekt Splašková kanalizácia " pdf button

Zmluva o poskytnutí grantu č. NM16_216 pdf button

Zámenná zmluva obec Dolné Srnie a p.V.Švachová pdf button

Zmluva o nájme a správe nehnuteľnosti - cirkevný zbor evanjelický pdf button

Nájomná zmluva Innovia s.r.o pdf button

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi Innovia s.r.o pdf button

Kúpna zmluva pdf button

Dohoda o ukončení zabezpečení stravovania pdf button

Dohoda č. 15/10/012/7 pdf button

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie pdf button

Zmluva o dielo pdf button 

Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k IS DCOM pdf button

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstaravania pdf button 

Zmluva č.1/2015 o dielo pdf button

Zmluva č. 422/2015 - 430/MPRV SR o poskytnutí projektovej dokumentácie na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení pdf button

Zmluva o výpožičke pdf button

Zmluva o poskytnutí grantu pdf button

Zmluva o aktualizácii dát katastra pdf button

Zmluva o aktualizácii programov, systemovej podpore a licenčná zmluva pdf button

Zmluva o zabezpečovaní stravovania uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka pdf button

 

Zmluva o vzájomnej spolupráci pdf button

Zmluva o zbere odpadu pdf button

Zmluva o poskytovní služieb pdf button

Zmluva o dielo č. 2014/6/1 pdf button

Kúpna zmluva - pozemok dom smútku pdf button

Dodatok č1 k licenčnej zmluve čU1543-2013 pdf button

Zmluva o aktualizacií programov Dotatok č3 k zmluve A-415-12-2008 pdf button

Zmluva o prenájme parcely registra C č.4962/6 BIOKONZULT plus s.r.o.pdf button

Zmluva o zrušení vecného bremena pdf button

Kúpna zmluva pozemok parc. reg "C" č.457/11 pdf button

Nájomná zmluva školský byt Malíček pdf button

Dodatok č1 K zmluve o nájme plynárenského zariadenia pdf button

Zmluva o prenájme nebytových priestorov pdf button

Zmluva o predaji služ. vozidla pdf button

Zmluva o prenájme nebytových priestorov pdf button

Zmluva o prenájme časti pozemku pdf button

Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností pdf button

Zmluva o združení finančných prostriedkov CVČ pdf button

Zmluva o združení finančných prostriedkov pdf button

Zmluva o prenájme plynárenského zariadenia pdf button

Zmluva o prenájme plynárenského zariadenia 2 pdf button

Žiadost o nápravu pdf button

Zmluva o dielo na údržbu miestných komunikácií od snehu pdf button