Piatok, November 24, 2017
   
Text Size

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru

 

Obec Dolné Srnie

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce Dolné Srnie z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obec Dolné Srnie zverejňuje v súlade s §9 a) ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa takto:

Predmet nájmu:

1-          Pozemok na LV č.1, parcela registra „C“, parc. č.542/28, druh pozemku –záhrady, 

o výmere 1 300 m2, parcela registra „C“ parc.č. 542/13 druh pozemku – záhrady o výmere 844 m2, parcela registra „C“ parc.č. 542/1 druh pozemku – ostatné plochy o výmere 4 234 m2

Účel nájmu:

1-          Výstavba nájomného bytového domu

Doba nájmu:

1-          Nájomný vzťah sa uzatvára na dobu  určitú, a to na 3 roky odo dňa podpisu nájomnej zmluvy

Cena nájmu:

1-          1€/rok

Pozemok bude prenechaný do nájmu žiadateľovi: Innovia, s.r.o., Na hlinách 12 917 01 Trnava, IČO: 36744450.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods.9, písm. c/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v neskoršom znení:

Ide o prenájom pozemku pre účely výstavby objektu bytového nájomného domu a príslušnej technickej vybavenosti podmieňujúcej jeho užívanie v záujme zlepšenia kvality a dostupnosti bývania v obci Dolné Srnie.

Schválenie nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní dňa 10.11.2015.

Zverejnené: 04.11.2015

V Dolnom Srní,

dňa 4.11.2015

                                                                                              Ing. Miroslav Skovajsa

                                                                                                    starosta obce