Piatok, November 24, 2017
   
Text Size

 

Prosíme občanov obce Dolné Srnie, aby svoje sťažnosti podávali zákonnou formou na ďalšie prešetrenie a vybavenie. Súčasťou oznamu je aj §5 zákon NR SR č. 9/2010 o sťažnostiach.

 

Podanie sťažností

§5

 

  1. Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.
  2. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názovsídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
  3. Sťažnosť musí byť čitateľnázrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len „predmet sťažnosti“)  a musí byť sťažovateľom podpísaná.
  4. Orgán verejnej správy vyhotovíústnej žiadosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, písomný záznam o ústnej sťažnosti (ďalej len „záznam“). Okrem náležitostí podľa odseku 2 a 3 záznam obsahuje deň a hodinu jeho vyhotovenia, názov a adresu orgánu verejnej správy, mená a priezviská zamestnancov, ktorí záznam vyhotovili, ako aj zamestnancov, ktorí boli prítomní pri ústnom podaní sťažnosti.
  5. Orgán verejnej správy nie je povinný záznam vyhotoviť, akním sťažovateľ pri ústnom podaní sťažnosti nespolupracuje alebo ak sa domáha činnosti orgánu verejnej správy v rozpore s právnymi predpismi.
  6. Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, orgán verejnej správy takúto sťažnosť neprijme. Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, orgán verejnej správy záznam odložípoznámkou o odmietnutí podpísania.
  7. Sťažnosť podaná orgánu verejnej správy telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná faxom alebo elektronickou poštou, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou odloží. Sťažnosť podaná orgánu verejnej správy elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom sa považuje za písomnú sťažnosť.
  8. Písomnosti súvisiacevybavovaním sťažností, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a nie je v nej určené komu z nich sa majú doručovať, orgán verejnej správy zašle sťažovateľovi, ktorý je uvedený  ako prvý a uvádza údaje podľa odseku 2.
  9. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorýjeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť úradne osvedčené splnomocnenie (ďalej len „splnomocnenie“) zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavením sťažnosti.
  10. Sťažnosť adresovaná zamestnancovi alebo vedúcemu orgánu verejnej správy je sťažnosťou podanou orgánu verejnej správy.