Piatok, November 24, 2017
   
Text Size

Organizačný poriadok

 
Obecného úradu v Dolnom Srní
 
 
Zastupujúci starosta obce Dolné Srnie podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)
 
 
v y d á v a
 
 
tento Organizačný poriadok Obecného úradu v Dolnom Srní
(ďalej len "Organizačný poriadok").
 
 
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
 
 
1.1. Organizačný poriadok Obecného úradu v Dolnom Srní je základnou organizačnou právnou normou
obecného úradu a je záväzný pre všetkých zamestnancov obce pracujúcich na obecnom úrade.
 
1.2. Organizačný poriadok upravuje právne postavenie obecného úradu, postavenie volených orgánov vo
vzťahu k obecnému úradu, vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie pôsobnosť a
vnútornú právomoc jednotlivých útvarov a tiež ich vzájomné vzťahy, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry
úradu a právomoc a zodpovednosť zamestnancov obce.
 
1.3. V prípade, že niektoré ustanovenie tohto Organizačného poriadku bude v rozpore s ustanovením niektorého
všeobecne záväzného právneho predpisu (napr. z dôvodu zmeny legislatívy), má prednosť ustanovenie
všeobecne záväzného právneho predpisu. Všetky ustanovenia tohto Organizačného poriadku sa potom
vykladajú s prihliadnutím na túto skutočnosť.