Pondelok, Október 23, 2017
   
Text Size

 

Dane a poplatky

 

Obec Dolné Srnie podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov inkasuje a spravuje tieto miestne dane a poplatky: