Piatok, November 24, 2017
   
Text Size

 

Majetok a financie

 

Zákon č.138/1991 Z.z. v neskorších predpisoch, § 1, ods. 2: "Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa tohto zákona alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou."

 

 •      Majetok obce
 •      Rozpočet
 •      Dane a poplatky
 •      Plán hospodárskeho rozvoja
 •      Územný plán obce
 •      Projekty
 •      Verejné obstarávanie
 •      Prevod a prechod majetku z vlastníctva obce
 •      Sadzobník cien
 •      Správa nezávislého audítora
 •      Súvisiace Všeobecné záväzné nariadenia (VZN)